Imielin - 7,39 ha

50.150556
19.171438

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Drzymały
Miasto Imielin
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 7.39 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Inny kształt
Możliwości powiększenia terenu

Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: , , , , ustala się przeznaczenie pod:

 

1)obiekty produkcyjne, składy i magazyny;

 

2)zabudowę usługową.

 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 

1)uzupełniający sposób zagospodarowania:

 

a)obiekty produkujące energię elektryczną ze źródeł odnawialnych w zakresie energii słonecznej;

 

b)obiekty małej architektury;

 

c)wiaty;

 

d)dojścia i dojazdy;

 

e)garaże;

 

f)miejsca do parkowania;

 

g)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

 

h)wody powierzchniowe śródlądowe;

 

i)zieleń urządzona;

 

2)maksymalna wysokość zabudowy z wykluczeniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach: , , – 15m;

 

3)intensywność zabudowy:

 

a)maksymalna – 1,5;

 

b)minimalna – 0,05;

 

4)maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 50%;

 

5)minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 10%;

 

6)geometria dachów o dowolnym wyrazie architektonicznym;

 

7)kolorystyka dachów dowolna;

 

8)pokrycie dachów w formie dowolnej;

 

9)minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

 

a)1 miejsce do parkowania na 4 osoby zatrudnione w działalności produkcyjnej;

 

b)1 miejsce do parkowania na 5 miejsc konsumpcyjnych w usługach gastronomii, lecz nie mniej niż jedno miejscena jeden lokal usług gastronomii;

 

c)1 miejsce do parkowania na 1 pokój dla gości w zabudowie usług turystyki;

 

d)1 miejsce do parkowania na każde rozpoczęte 35m2 powierzchni użytkowej usług pozostałych, lecz nie mniej niż 2 e)miejsca do parkowania na jeden lokal użytkowy;

 

realizowanie miejsc do parkowania w formie:

 

- wydzielonych miejsc na powierzchni terenu;

 

- garaży wolno stojących lub wbudowanych w bryłę budynku: usługowego, produkcyjnego lub magazynowego.

 

3.W zakresie dotyczącym szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się zakaz lokalizowania usług:

 

1)na terenach: , , :

 

a)uciążliwych;

 

b)związanych z gospodarowaniem odpadami;

 

c)handlu opałem.

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

D1.P-U tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej

Charakterystyka działki

Klasa gruntów rola (RV) (RVI) łąka (Ł)
Powierzchnia gruntów 7.39 [ha]
(Odrolniona) Tak
(Odlesiona) Tak
Różnica poziomów terenu 0.5 [m]
Obecne użytkowanie

Działka niezagospodarowana, porośnięta trawą oraz drzewami i krzewami powstałymi z samosiewu

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) asfalt
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 5 [m]
Autostrada DK1, A4
Autostrada (Odległość) [km] 5.0 [km]
Porty rzeczne i morskie Gliwice, 60
Kolej Imielin,
Kolej (Odległość) 0.050 [km]
Bocznica kolejowa Imielin
Bocznica kolejowa (Odległość) 0.800 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice- Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 50 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Gaz na terenie Nie
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Tak
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Tak

Pliki PDF załączone do oferty

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie