Otoczenie biznesu

Instytucje okołobiznesowe są mocnymi stronami Województwa Ślaskiego. Są to przede wszystkim agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, izby gospodarcze, izby przemysłowe, izby handlowe, cechy rzemieślnicze oraz ośrodki wspierania przedsiębiorczości, doradcze i informacji gospodarczej, a także stowarzyszenia gospodarcze. Podstawowym celem działalności organizacji wspierających przedsiębiorczość jest podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich rozwój.

W Śląskiem działa wiele instytucji i organizacji otoczenia biznesu. Wśród nich można wymienić m.in. Regionalną Izbę Gospodarczą, Fundusz Górnośląski, Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Śląską Izbę Rolniczą, agencje rozwoju lokalnego. Ważną częścią otoczenia biznesu są fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, venture capital, czy parki przemysłowe i naukowo-technologiczne, powstałe w celu wspierania innowacji w gospodarce i transferu technologii.

Śląskie to drugi w kraju ośrodek badawczo-rozwojowy. Składają się nań jednostki i instytuty naukowe, badawcze oraz szkoły wyższe prowadzące samodzielną działalność naukowo-badawczą lub we współpracy z biznesem. Ich działalność ukierunkowana jest przede wszystkim na ochronę środowiska, energetykę, automatykę, elektronikę i budownictwo.

Region jest również ważnym ośrodkiem wystawienniczo-targowym i konferencyjnym. Rocznie odbywa się tu ponad 100 dużych wydarzeń tego typu. Corocznie organizowany jest Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Jest to największa impreza biznesowa w Europie Centralnej, tworząca przestrzeń do wymiany opinii elit politycznych, biznesowych, naukowych i ekonomicznych. Tematyka sesji, debat i spotkań obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy.

Z kolei Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest jedynym w Europie tak dużym spotkaniem dotyczącym sektora MŚP. Liczne grono przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki i środowisk gospodarczych dyskutuje o szansach i barierach stojących przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.